Kiralama Koşulları

Kiralama Koşulları

GENEL KOŞULLAR

Kiralayan; mülkiyetinde bulunan aracı, aşağıda belirtilen koşullara uyulması şartıyla kiracıya, önceden saptanan sözleşmede belirtilen süre için vermiştir. Kiracı, bu ekle sözleşmede yazılı marka model aracı belirtilen tarih ve saatte, aynı şekilde teslim edileceğini kabul etmiştir.

Kira süresini; en az 24 saat öncesinden haber verip, kiralayanın muvafakatini almak ve kira depozitine gerekli miktarı eklemek kaydıyla uzatabilir. Kiralama başlangıcında kiracının kredi kartından teminat mahiyetinde araç grubuna göre değişen tutarlarda geçici blokaj işlemi uygulanmaktadır. Kiralama süresi 1 aydan fazla ise bloke tutarı aylık kiralama bedeli kadardır. Kiracı, blokaj üzerinden ilave kira gün tutarlarının, yakıt eksiğinin, hasarın, trafik cezalarının vb. kiralamaya ilişkin bedellerin tahsil edilmesine itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.

Kiracı sözleşmede verdiği adres ve iletişim bilgileri doğruluğunu peşinen kabul eder. Bu bilgilerin yasal tebligat adresi olduğunu, her türlü ihbarnameyi tarafınca kabul eder. Yalan adres ve iletişim bilgileri verilmesi durumunda 5.000 $ (Amerikan Dolar) ödemeyi gayri kabili rücu ibra etmiş olacağımı beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Trafik cezaları ile ilgili gerçekleştirilecek işlemlerde, hizmet bedeli maksimum 100 TL’ye kadar olmak üzere her bir ceza tutarının %20 (yüzde yirmi) si artı KDV kadar ücretlendirilecektir. Araçlarda HGS olup (Hızlı Geçiş Sistemi) kiracı kira dönüşü geçiş yaptığı bedelin üzerine %18 hizmet bedeli ilavesi ile ödemesini ilgili ofise yapacaktır. OGS (Otomatik Geçiş Sistemi)’ni kullanan kiracılar kaçak geçiş bedellerini ödemekle yükümlüdür.

1 24 saat kiralamalarda km sınırı 100 km’dir. Aylık kiralamalarda bu sınır 3000 km’dir. Sınırı geçen kiralamalarda km farkı olarak her bir km için Ekonomik sınıf araç 3.00 TL (üç türk lirası) , Orta sınıf araç 9.00TL(dokuztürklirası),Orta lüks sınıf araçlar için 12.00 TL (on iki türk lirası),Lüks araç için 20.00TL (yirmi türk lirası) ve 50.00TL(ellitürklirası),Ultra lüks araç için 30.00(otuz Türk lirası) TL-80.00(seksen türk lirası) TL, Suv araç için 30.00(otuz türk lirası) TL-90.00(doksan türk lirası )TL olarak hesaplanır. Kiracı, aracı aşağıda belirtilen durumlarda kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

• T.C. kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde,
• Başka bir aracı veya römorku çekmekte veya itmekte,
• Yarış, hız tayini, ralli, denemeler, motorlu sporlarda,
• Normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda,
• Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük *ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınmasında,
• Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında,
• Ödeme şekli ne olursa olsun ivaz karşılığında, yolcu ve mal taşımada,
• Kiraladığınız aracın birebir aynısını size sunmak istiyoruz. Bu durum bazen elimizde olmayan nedenlerle uygulanamayabilir. Araç daha önceki müşteriden geç ya da hasarlı dönerse, teknik bir arıza durumunda ya da *başka zorunlu hallerde kiraladığınız aracın marka ve modelini size sunamayabiliriz. Bu durumda aracın benzeri *veya üst grupla değiştirilmesi hakkını saklı tutuyoruz.

Sigorta şartları gereği ekonomik bir araç kiralayabilmek için en az 21 yaşında olmanız gerekir. Orta ve üst sınıf araçlar için 25 yaş alt sınırdır. Lüks ve büyük araçlar için en az 28 yaşında olmanız gerekiyor. En az iki yıllık geçerli ehliyetin ibrazı gerekir.

1) Kiracı; kiralayanın onayı olmaksızın aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Bu durumda kiracı aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmeye ve kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullarına tamamen uymasını sağlamaya mecburdur. Aracı kullanan kişiler, kontratta imzaları olmasa dahi kiracı ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.Tek taraflı kazalarda kaza raporunun düzenlenmediği, çift taraflı kazalarda beyanın eksik doldurulduğu, alkol raporunun alınmadığı durumlarda ve bununla birlikte kasıtlı kazalarda, yüksek devir hızı ile araç kullanımı vb. özensizlik ve kasıt nedenli oluşacak hasarlarda, yanlış veya kaçak yakıt kullanımı nedeni ile oluşacak hasarlarda, lastik patlaması sonucunda, jant üzerinde sürüşe bağlı olarak oluşacak hasarlarda, trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunumuz’un 78. maddesi ile belirli sürücülerin ve yolcuların, araçların sürülmesi sırasında koruyucu tertibat kullanmaları zorunlu hale getirilmiştir. , 24/5/2013-6487/26 md.) Hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında tütün ve tütün mamulleri kullanımı yasaktır, tespiti halinde 1000 (bineuro) Euro tazminat ödemeyi peşine kabul eder. Trafik yasalarına aykırı sürücü belgesi kullanımı halinde, kira sözleşmesinde belirtilen sürücülerin dışında kişilerce kaza yapılması halinde, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin; kasko poliçeleri ile ilgili belirlediği şartların dışına çıkılması nedeni ile, sigorta şirketlerinin sigorta bedelini ödemediği hallerde, kiracı aracın üst kısımlarında hasara neden olması halinde (köprü, balkon, dal vb. nesnelere çarpma neticesinde) meydana gelen hasar bedellerini, trafik sigortası ve hasar güvencelerini almış olsa dahi ödemekle yükümlüdür.

Kiracı; bu sözleşmede belirtilen ikametgâh adresinin doğruluğunu beyanla, bu adresteki her hangi bir değişikliği kiralayana derhal yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde sözleşmede yazılı adresine yapılacak gerek idari gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağını ve tebliğ konusunda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını taahhüt eder. İl bazlı plaka (hemenaraç.com.tr )den kiraladığınız araçların plakaları, siz nereli iseniz oralı olur)

Kiracı, seyir dışında aracı trafik kurallarına uygun ve güvenliğini sağlayacak biçimde emniyetli bir yerde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür.

Kiracı, aracı kiralayana teslim anında, araca ait resmi belgeleri (Trafik belgesi, Tescil belgesi, Sigorta, Plakalar) iade edilmediğinde bunların teminine kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi, kaybı halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri de ödemekle yükümlüdür.

Aracın; herhangi bir olay nedeniyle kiracının; kusuru olsun ya da olmasın, yetkili makamlarca müsaderesi veya el konması halinde geri alınması için yapılacak olan her türlü girişime ilişkin harcamalar bedeli, kiracı tarafından kiralayana nakden ve defaten ödenir.

Trafik cezaları ve aracın trafikçe çekilmesi sırasında meydana gelecek hasar kiracıya ait olup, aracın trafikçe alıkonulması durumunda bu süre kiralama süresine dâhil edilir.

Kiracı aracın kiralayana iadesinden sonra araçta bırakılan herhangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflarda dâhil kiralayanı peşinen ibra etmiştir.

Kiralayan; aracın üretimini yapmadığından, vasıtanın ve yedek parçalarının mekanik veya imalat hatasından meydana gelebilecek kaza, herhangi bir kayıp ve sakatlıktan sorumlu tutulamaz.

Kiralayanın yazılı izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz.

Kiracı, hiçbir şekilde bu sözleşmede doğan hakları, aracın içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve termin edemez. Bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz.

Her durumda kiracı ve kiralayan, üçüncü şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarının takibinden birbirlerine gerekli kolaylıkları gösterip, hakları oranında birbirlerine vekâlet vermek ve de dava haklarını temlik etmek zorunda olup, yargılama giderleri bu oran dâhilinde paylaşılır.

1) Kiracı, kira kontratında belirtilen şahsi bilgilerinin kiralayanın şahsi dosyasında saklanmasına, ayrıca kiranın zamanında ödenmesine, aracın zamanında teslim edilmesi gibi sözleşmeye aykırı durumlarda, adının uyarı listesine yazılmasına peşinen muvafakat eder.

2) Kiralayan; kiracının belirtilen şartlardan her hangi birine uyulmaması durumunda cezai yollara başvurmaya tedbir veya hüküm istihsaline hacet kalmaksızın aracını derhal geri alabilir dilerse peşin verilmiş kira bedelini irad kaydedebilir.

3) Kiralayan; bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesih edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.

4) Benzin, motorin (akaryakıt ) ücreti kiracıya aittir. Kiracı km ile orantılı yakıt fişlerini ibra etmek zorundadır. Aksi takdirde yakıttan kaynaklanan tüm motor arızaları kiracıya aittir. 300 (üç yüz ) EURO tazminat ödemek zorundadır.

5) BAKIM:
Kiracı; kira süresi içinde aracın yağını, suyu ve lastik havalarını kontrol etmekle yükümlüdür. Kiracı kira süresi içinde vasıtanın periyodik bakımlarının, yağ değişimi ve benzeri gibi kiralayanın en yakın bürosuna başvurarak ücretsiz yaptıracaktır. Bunun mümkün olmadığı hallerde bakımı yetkili servis istasyonunda yaptıracak masrafları kiralayanın adına alacağı fatura karşılığında kendisine iade edilecektir.

Aracın tesliminde araçlar temiz teslim edilir.

Aracın tesliminde; aracın döşemelerinde, lekelerin ve oluşabilecek kötü kokuların giderilebilmesi için detaylı temizlik kiracıya aittir.

Detaylı temizlik yapılırken geçen sürede kiracı kira bedelini ödemek zorundadır.

Araç kirli gelir ise araç yıkama bedeli olarak, Ekonomik araçlarda 300 (üç yüz) TL, Orta sınıf araçlarda 400 (dört yüz)TL, Suv ve hafif ticari araçlarda 600 (altı yüz) TL, VİP ve ticari araçlarda 1.250,00 (bin iki yüz elli) TL yıkama ücreti alınır.

Detaylı temizliklerde ise ekstradan oto kuaförlerinden fiyat alınarak kiracıya tahsil edilir.

TAMİRAT:

Normal kullanma ve eskime sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir. Normal kullanım harici, ihmal ve hatalı kullanım sonucu (yağsız, susuz kullanım, donma, lastik yarılması vb. gibi) yapılacak tamirat, parça ve lastik masrafları ile aracın hareket etme onarımlar, kiralayanın en yakın bürosuna bildirilip onayı alınarak yaptırılır, masrafları kiralayanın adına aldığı fatura karşılığında kiracıya iade edilir.
Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça bu şartlardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.

Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde, T.C. Kanunlarına göre çözümlenecektir.

6) ÖDEME:
Kiracı geçerli fiyat tarifesindeki kira bedeli ile imzasını atarak kabul ettiği seçenekli maddelerin bedelini ve kira sonunda ortaya çıkabilecek ücretleri, kanunen uygulanan vergileri ile ödemeyi kabul eder. Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihte geçerli tarifeye göre yaklaşık kira tutarı üzerinden depozito alınır. Bu depozito kiralama bitiminde saptanacak kesin hesap sonucuna göre tasfiye edilir. Kiracı bu sözleşme ile tahakkuk edecek borçlarından mahsup edemez. Ödemeler nakden ve defaten yapılır. Kiracı gecikmelerde ödenmeyen miktar üzerinden, yıllık vadeli mevduata uygulanan faizi ödemeyi bile isteye itiraz edemez, kabul ve taahhüt eder. Bir günlük kira 24 saat, haftalık 7 gün, aylık 30 gün olarak hesaplanır. Kira mühleti bitiminde araç teslim edilmezse 3 saate kadar 1 gün, 3 saati geçer ise 3 günlük kira ücreti alınır.

Kiracı aracı kiraladıktan sonra kira süreci başlar. Anlaşılan süre içerisinde vazgeçemez veya aracı iade edemez. Eğer sözleşmenin iptalini isterse araç otoparka çekilir, otopark ücreti dahil olmak üzere ücret istenir. Rezervasyonlarda ise rezervasyonun iptali talebinde bulunulursa rezervasyon tarihi değişir, ücret iade edilmez. 6 aylık bir süreçte ödediği ücret tutarını farklı bir araç kiralamasında kullanabilir.

Müşteri olarak bundan sonra adı geçecek kişi bireysel /kurumsal /şirket fark etmeksizin önemli gün tarih için ön ödeme yapılması halinde bu ödemenin şirketimizin hesabı veya müşteri temsilcisine nakit olarak tahsilinden sonra, müşterimizin ileri bir tarihe aracın rezervasyonunu kaydırma talebi ve ya iptalini talep etmesi durumunda firmamız hiçbir şart altında zarara, ziyana ve tazminat hakları saklı kalmak kaidesi ile iptal isterse ödediği kaparo veya ön ödeme ücretinin şirketimize irat kaydedileceği bu bedelin hiçbir şart altında iade edilmeyeceğini koşulsuz şartsız kabul edeceğimi bu ücretin geri iadesi talebinde talep edersem 1000 Bin Amerikan Doları Merkez Bankası Efekti kuruna göre manevi tazminat ödeyeceğimi gayri kabili rücu ibra ederim.

7) SİGORTA:
Kiralanan araçlar; Karayolları Trafik Yasası uyarınca zarar gören üçüncü şahıslara karşı, yasal poliçe sınırları içinde Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalanmıştır.

Kiralayan; üçüncü şahıslara zarar veren kazalar sonucu oluşacak sorumluluğu, her araç için yaptırılmış. Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası teminat kapsamı hadleri çerçevesinde kalmak şartı ile sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kapsamı hadleri dâhilinde kalmak şartı ile sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kiracıya ait olup kiralayan, kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar.

• Kiracı kiraladığı aracın çalışmasından veya her türlü kaza sonucu uğrayacağı zararlardan, aracın kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamalarından ve aracın tamir süresince işlemde kalma ücretinden itirazsız sorumludur.

• Ancak kiranın başlangıcında belirlenen hasar muafiyet primini ödemeyi kabul eden kiracı, aşağıda belirtilen şartları yerine getirdiği takdirde bu sorumluluklardan kurtulur. Ekonomik araçlar 20.000(yirmi bin) TL Orta sınıf araçlar 50.000 (elli bin) TL, Orta lüks araçlar 75.000 (yetmiş beş bin)TL, Lüks araçlarda ise 75.000 (yetmiş beş bin) TL ile 100.000 (yüz bin) TL arasında muafiyetli kaskoludur,

• Kiracı veya yetkili sürücü; doktor raporu ile saptanmış engelleyici durumu yoksa kaza yerinde gereken güvenlik önlemlerini alacak, hasarlı araca her ne şekilde olursa olsun müdahale etmeyecek, ilgili kişi ve tanıkların isim ve adreslerini tespit edecek, kazayı kiralayan ve en yakın emniyet görevlilerine derhal haber verecektir.

•Sorumluluk ve suçun takdiri yetkili makamlara ait olduğundan, ifadesinde sadece olayın oluş tarzını anlatacak peşinen suçu ve sorumluluğu kabullenmeyecektir.

•Kiracı; kazanın olduğu en yakın yere en yakın yetkili makamdan alınmış (Trafik Polisi veya Jandarma) Trafik Kazası Tespit Tutanağını alkol raporunu, şahit isim ve adreslerini, en geç 48 saat içinde kiralayana teslim edecektir.

• Çalınma halinde, kiracı derhal en yakın Polis veya Jandarma karakoluna ve kiralayana haber verecektir, bulunamazsa ilk 45 günlük sürenin kira bedelini kiracı ödeyecektir.

• Kiracının talep etmesi halinde, sigorta kapsamını genişleten aşağıdaki ek sigortalar satın alınabilir; mini hasar sigortası, araç grubuna göre değişkenlik gösteren belirlenmiş bedele kadar oluşan maddi hasarları (lastik, cam, far hasarları hariç olmak üzere) müşteri yazılı beyanı ile polis raporuna gerek kalmaksızın kapsamaktadır. Mini hasar sigortasının belirlediği bedelin üzerinde olan hasarlarda, müşteri tüm hasar bedelinden sorumludur. Araçtaki standart kasko sigortasının kapsamadığı lastik, cam ve farlara verilen hasar maliyeti sorumluluğu, lastik, cam, far sigortası ile güvence altına alınmaktadır.

• Ek sigortaları ve Mini Hasar Sigortasını satın almış olsa bile, Alkollü ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında kazaya sebep olmuşsa, Kaza tespit formunda/raporunda kazanın Kiracının tek taraflı kusurundan kaynaklı olduğunun belirtildiği, (Araçların hızlarını hava, yol, görüş, teknik özellikler ve trafik durumuna uydurmamak/uygun kullanmamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri kayıtların belirtildiği) Yasal hız sınırının aşıldığı ve kaza tespit formunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtildiği, Tek taraflı kazalarda kaza raporunun düzenlenmediği, çift taraflı kazalarda beyanın eksik doldurulduğu, alkol raporunun alınmadığı, Yüksek devir hızı ile araç kullanımı vb. özensizlik ve kasıt sonucu kazanın oluştuğu, Yanlış veya kaçak yakıt kullanıldığının tespit edildiği, Lastik patlaması sonucunda jant üzerinde sürüşe devam edildiği, Trafik yasalarına aykırı vasıta kullanıldığı, trafik yasalarına aykırı sürücü belgesi kullanıldığı, Kira sözleşmesinde belirtilen sürücülerin dışında kişilerce kaza yapıldığı, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin; kasko poliçeleri ile ilgili belirlediği şartların dışına çıkılması nedeni ile, sigorta şirketlerinin sigorta bedelini ödemediği, (köprü, balkon, dal vb. nesnelere çarpma neticesinde) Aracın üst kısımlarında hasara neden olan kaza yapıldığı hallerde oluşan hasarlardan sorumlu olduğunu (kiralayan trafik sigortası ve hasar güvencelerini almış olsa dahi) bu hasarların giderilmesi için yapılan giderler ile bu hasarların giderilmesi süresince oluşan iş kaybı tazminatını itiraz etmeksizin ödeyeceğini peşinen ve gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

• Kiracı ekonomik sınıf araçlarda 20.000 (yirmi bin)TL, orta sınıf araçlarda 50.000 (elli bin) TL, lük sınıf araçlarda 75.000 (yetmiş beş bin)-100.000 (yüz bin) TL kadar olan hasarları kendi karşılamak zorundadır. Hasar durumunda aracın piyasa değer kaybı kiracıdan alınır. Kaza durumunda araç pert olursa 45 günlük kira bedeli ve ayrıca noter satış bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Her koşulda aracın işten kalma ücreti geçerli kira tarifesi üzerinden kiracı tarafından ödenir.

TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER

• Kaza ve alkol raporunun olmadığı durumlar
• Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetiminde meydana gelmesi durumu
• Sürücünün kaza sırasında alkol veya uyuşturucu etkisi altında olduğu durumlar
• Sürücünün geçerli ehliyete sahip olmadığı durumlar
• Trafik kurallarının ihlali ve aşırı hız dolayısıyla meydana gelen kazalar
• Sürücünün %100 kusurlu olduğu durumlar
• Kira sözleşmesinde belirtilen süre dışında meydana gelen kaza ve hasarlar
• Başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi, itilmesi, yüklenerek taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar,
• Aracın yarış, hız tayini, ralli denemeleri, motorlu sporlar sırasında veya normal trafiğe kapalı, uygun olmayan yollarda kullanılması sırasında meydana gelecek kazalar, hasarlar kiracıya aittir.
• Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar
• Sigara ve emsali yakıcı maddenin tesiri ile alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın husule gelen yanıklar
• Aracın döşemesinde meydana gelecek yanık ve lekeler
• Hatalı kullanımdan meydana gelecek lastik yarılmaları, teminat dışında olup bu durumlarda meydana gelecek hasarlardan tamamen kiracı sorumludur
• Kendisine atfı kabul olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan, tahsil edemediği zarar için ve aracın işten kalma tazminatı için kiracıya rücu hakkına sahiptir
• Araç üreticisi (“OEM”) tarafından bağımsız olarak kontrol edilen acil durum bildirme işlevleri (“eCall Sistemi”) ve telematik sistemleri ve bilgi-eğlence (“Telematik Sistemleri”) ile donatılmış olabilir. eCall Sistemi, acil durumlarda kiracı ve yolcularının uygun yardımı almasını sağlamak için sağlanmaktadır. Aracın potansiyel olarak veya gerçekten kaybedildiği veya çalındığı bildirilmişse, kiralayan ilgili OEM’den gerekli Telematik Sistemlerine erişim talebinde bulunacaktır. Sistem ve hizmet sınırlamaları, garanti hariç tutmaları, sorumluluk sınırlamaları, kullanım açıklamaları, bilgilerin açıklanması ve saklanması, Kiracı’nın bireysel hakları ve Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki herhangi bir veri transferini içerebilecek geçerli gizlilik açıklamasının yanı sıra OEM’lerin iletişim bilgileri de OEM’in web sitelerinde bulunabilir veya araç gösterge panosundan alınabilir. Kiracı araçta herhangi bir uydu, navigasyon veya bilgi-eğlence sistemi kullandığında, kullanımının sonucunda sistemde saklanan herhangi bir bilgiden kendisi sorumludur. Bu bilgilerin gizliliğini kiralayan garanti etmez. Aracı kiralayana iade etmeden önce kiracının bu bilgileri silmesi gerekmektedir. Kiracı bu bilgileri silmezse, aracın bir sonraki kullanıcıları bu bilgilere erişebilecektir. Gelecekte müşteri olabilecek diğer kişilere daha iyi müşteri hizmetleri, ürünler, özellikler, işlevler sunmak amacıyla, kiralayan ve ek yetkili sürücü hakkında ürün ve hizmet kullanımına istatistik tutulması ve analiz yapılması (ilişkin anonim veri işlenmesi dahil olmak üzere)EHI, alınan kişisel verilerin işlenmesinde ‘’EU-U.S. Privacy Shield Framework’’ kapsamında sorumludur. EHI’nin veri aktarımı uyumluluğuna ilişkin veya kiracının EHI’nin kiracı memnuniyetine hitap etmediğine ilişkin çözülmemiş bir gizlilik veya veri kullanımı endişesi varsa, EHI’nin üçüncü taraf uyuşmazlık çözüm sağlayıcısıyla nasıl iletişim kuracağınıza ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen EHI’nin.Gizlilik Politikasını inceleyiniz.

• İhbara gerek kalmaksızın tek taraflı hiç bir cezai şarta müede olmadan koşulsuz şartsız tek taraflı bu sözleşmeyi fesih edebileceğimizi BAYİMİZ veya KİRACIMIZ peşinen kabul eder.

• Bu sözleşme sekiz sayfa 17 maddeden oluşmuştur. Maddeye ek iş bu sözleşme 2 nüsha olarak hazırlanmış ve imzalatılmış olup taraflara ıslak imzalı olarak teslim edilmiştir.

KİRAYA VEREN                                                                               KİRACI
AD SOYADI/ İMZA                                                                   ADI SOYADI/ İMZA

Adres:

Bostancı Mah. Profesör Ali Nihat Tarlan Cad. Ada Apt A/ Blok No: 2/5 Kadıköy

Telefon:

+90 216 766 60 00
+90 533 023 19 72

Destek

Whatsapp’tan Destek Alın
+90 533 023 19 72

WhatsApp RA(CTA) HEMEN KİRALA